Under onsdagen genomfördes ytterligare ett sidoprojekt till utforskningen av Bjurälvsgrottan. Tre dykare gav sig ut i närområdet kring baslägret för att söka efter Fjällrufse, en ovanlig och sällsynt kransalg. Markus Nord berättar:

“Dagens uppdrag var att inventera Bjurälven på Fjällrufse, Tolypella canadensis. Under tidigare år har ett bestånd kransalger (en mycket karakteristisk alggrupp) observerats utanför sista Utloppsgrottan. Detta bestånd inventerades under 2010 års expedition men det konstaterades dock att det inte var fråga om Fjällrufse. I och med Bjurälvens unika karstlandskap fanns det fortfarande förhoppning om att denna rödlistade art, som endast påträffats på fyra platser i Sverige, skulle kunna påträffas i området. Tre av expeditionens deltagare, under ledning av Markus Nord, begav sig iväg längs bäckfåran, från Första bron och uppströms, för att inventera älvens botten. Ganska så snabbt så konstaterades att älven hade mycket lågt flöde och nattens yviga snöande gjorde framkomligheten svår. På flera ställen täcktes dessutom älven av is och snö. Första målet var att besöka Utloppsgrottan och det tidigare beståndet för att dokumentera årets nivå. När gruppen anlände upptäcktes att detta bestånd inte längre fanns kvar. Därefter korsades dalen för att ansluta till den andra älvfåran, vilket visade sig vara enklare sagt än gjort. Väl framme kunde man konstatera att det låga flödet och de mängder snö som har fallit de senaste dagarna hade begravt älven. Därifrån fick gruppen pulsa, krypa och bitvis gå ca 1 km innan fritt vatten åter påträffades. Inventeringen kunde här fortsätta fram till Semigrottan, vilket är sista ytliga vattentäkt innan vattenspegeln i Dolinsjön ca 500 m ytterligare uppströms dalgången.

Tyvärr påträffades inget ytterligare bestånd i älvfåran och den snötäckta delen erbjuder ingen möjlighet för ytterligare bestånd. Tre trötta och slitna expeditionsmedlemmar anlände till Dolinsjön efter tre timmars pulsande och 1,5 km tillryggalagd sträcka.”

In english:

On Wednesday members worked a side project away from the exploration of the cave beneath Dolinsjön. Three divers went to search for Fjällrufse, an unusual and rare type of algae. Markus Nord reports:

“Today’s mission was to survey Bjurälven (The Bjur River) for Fjällrufse, Tolypella canadensis. In previous years, stands of Charales (a very characteristic algae group) were observed outside the resurgence cave. These stands were inventoried during the 2010 expedition but it was found that there was no Fjällrufse. With Bjurälvens unique karst landscape, there was still hope that this endangered species, which is found at four locations in Sweden, could be found in the area. Three of the expedition’s participants, led by Mark Nord, went out along the main creek, upstream from the First bridge, to survey the river bottom. Rather quickly it was found that the river had very low flow and the previous evening’s snow made accessibility difficult. In many places the river was covered with ice and snow. The first goal was to visit the resurgence cave and the previously-known Charales stand to document this year’s level. When the group arrived it was discovered that this stand was gone. Then we crossed the valley to go to the second river channel, which proved to be easier said than done, once it was clear that the low flow and the amounts of snow that had fallen in recent days had buried the river. From there, the group had to slide, crawl and sometimes walk about 1 km before the open water was found. The inventory could then be done here until the Semigrotta, which is the last surface water source before the water reemerges in Dolinsjön about 500 m further upstream in the valley.

I found no further stands in the river channel and the snow-covered parts offer no opportunity for additional stands. Three tired and worn expedition members arrived in Dolinsjön after three hours of post-holing through deep snow and 1.5 km of distance traveled. “

Expedition Fjällrufse

Leave a Reply