En ansökan har inlämnats till Naturvårdsenheten, Länstyrelsen i Jämtland för att i forskningssyfte fånga och studera röding och öring som påträffas inne i grottorna.

Gustav Hellström forskar på beteende hos fisk, med särskillt fokus på egenskaper som aggressivitet och djärvhet. En viktig del i forskningen är att identifiera bakomliggande faktorer som genererar skillnader i beteende mellan olika fiskpopulationer.

Bakgrund
Under de dykningar som genomfördes i bjurälvssystemet under 2007 och 2008, påträffade dykarna röding och öring som uppträdde aggressivt och närgånget.
Ett sådant beteende är inte karakteristiskt för dessa arter. Vidare visar fotografier som tagits på fisken i grottorna indikationer på en annorlunda morfologi jämfört med vad som är normalt för röding och öring. Hur dessa egenskaper reflekterar en anpassning till ett liv i underjordiska vatten vore mycket intressant att närmare undersöka. Studier av fisken i Bjurälven ger en unik möjlighet till inblick i hur organismer formas utifrån sin livsmiljö, kunskap som är av stort intresse inom beteendeekologi och evolutionsbiologi.

Metoder
En förutsättning för detta forskningsprojektet är infångande av fisk för analys. Detta sker lämpligen i samarbete med den planerade dykexpedition som ska genomföras i Bjurälven mars 2009. Dykarna hjälper gärna till med fisket och har visat engagemang för projektet. Tillsammans med dykarna har inledande diskussion förts kring lämpliga fiskemetoder. Ett möte är planerat 21 februari, där vi avser specificera metod mer i detalj. Med tanke på förhållanden i grottorna finns det ingen garanti för fångst.

Fiskemetoder som vi ämnar använda :
– Ihopfällbara mjärdar (sk paraplymjärdar).
– Håv och nätkassar.

Dessa metoder ger möjlighet att fånga fisk levande och relativt opåverkade. Beroende på mängden infångad fisk kommer en viss andel av fisken avlivas och frysas ner för senare studier i labb. Resterande fisk kommer behållas levande för transport till SLUs försöksstation i Kälarne, där beteendestudier genomförs.

Forskningsprojektet har även möjlighet att genomföra märkningsstudier, både via yttre, synliga märken och via radiomärken (PIT-tag system). Sådana studier skulle kunna ge information om migrationsmönster och populationsdemografi. Det verkar tex råda oklarhet huruvida fisken är permanent i systemet eller migrerar till ytliga vatten. Om dylika studier planeras att genomföras, återkommer jag i god tid med en ingående beskrivning.

Planerade studier
– Beteendestudier i akvarium
– Studier av morfologi och andra yttre attribut (ögonstorlek, pigmentering, celler i retina etc. Sker i samarbete med University of Cologne, Tyskland)
– Födoanalys
– Tillväxt och åldersanalys
– Fysiologiska provtagningar (melatonin, stresshormon etc. Sker i samarbete med Uppsala Universitet)

Fiske i forskningssyfte efter röding och öring i Bjurälvens Naturreservat

Leave a Reply